14 พฤษภาคม 2562 โครงการชลประทานตรัง วางแผนการบริหารจัดการน้ำแบบยั่งยืน โดยจัดสรรน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณ น้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง จำนวน 3 แห่งในพื้นที่

ที่มา:http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190514074545525

โครงการชลประทานตรัง วางแผนการบริหารจัดการน้ำแบบยั่งยืน โดยจัดสรรน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณ น้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง จำนวน 3 แห่งในพื้นที่ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรัง เปิดเผยว่า โครงการชลประทานตรังวางแผนการบริหารจัดการน้ำแบบยั่งยืนโดยจัดสรรน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณ น้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง จำนวน 3 แห่งในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการใช้น้ำทุกกิจกรรมในพื้นที่ต่าง  อย่างทั่วถึง และพอเพียง รวมทั้งมีน้ำสำรองไว้ส่วนหนึ่งสำหรับการอุปโภคบริโภค การรักษาระบบนิเวศน์ การอุตสาหกรรม และการเพาะปลูกพืชต้นฤดูฝนปีถัดไป ทั้งนี้แผนการจัดสรรน้ำเพื่อใช้ในกิจกรรมต่าง  ได้จัดลำดับความสำคัญ คือ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการประปา เพื่อการรักษาระบบนิเวศน์ทางน้ำ เช่น การผลักดันน้ำเค็ม การขับไล่น้ำเสีย เพื่อการเกษตรกรรม และเพื่อการอุตสาหกรรม โดยด้านการเกษตร ได้วางแผนการจัดสรรน้ำเพื่อการเพาะปลูกพืชให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอยู่ พร้อมกำกับติดตามสถานการณ์การเพาะปลูกพืชช่วงหน้าแล้งของเกษตรกร ให้เป็นไปตามแผนควบคุมการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งที่กำหนดไว้ โดยพิจารณาด้านการตลาดประกอบด้วย